На главную страницу

-

+ Стальные двери эконом класса в Москве Всем известна английская поговорка: “Мой дом – моя крепость”. Это действительно так, и стоит помнить, что вход в крепость начинается с двери, самой важной частью обеспечения безопасности. На сегодняшний день, наличие хорошего качества входной двери, ее прочности ни у кого не вызывает сомнений.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
Юридичний статус Союзу   
3.1. Союз є юридичною особою з дня його державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, емблему, бланки, штамп зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.

3.2. Цивільна правоздатність Союзу може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.3. Союз не має права займатися будь-якими видами банківської чи підприємницької діяльності і не ставить своєю метою отримання прибутку.

3.4. Для досягнення та реалізації завдань, Союз:
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, укладає правочини;
- представляє та захищає свої законні інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, а так само інтереси своїх членів;
- надає практичну, організаційну та методичну допомогу членам Союзу;
- встановлює та стягує вступні і членські внески;
- домагається прийняття його зауважень та пропозицій Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Одеською обласної державною адміністрацією та обласною і міськими радами Одеської області під час розгляду проектів нормативно-правових актів щодо розвитку банківської системи України та Одеської області;
- підтримує та розвиває ділові контакти з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, Одеською державною адміністрацією, обласною та міськими радами Одеської області, Асоціацією українських банків та іншими об’єднаннями банків;
- співпрацює з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України і Національним банком України щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної, податкової політики, вдосконалення контролю та нагляду за діяльністю банків;
- створює спільно з відповідними навчальними закладами школи, центри, курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації банківських працівників, розробляє навчальні плани та програми;
- займається просвітницькою діяльністю, організовує симпозіуми, семінари, обмін досвідом діяльності, сприяє встановленню ділових контактів;
- проводить наукові дослідження з проблем розвитку та становлення банківської системи;
- створює інформаційно-правові бази даних для потреб своїх членів;
- постійно співпрацює з засобами масової інформації (друкованими та аудіовізуальними), підтримує постійні зв’язки з ними, проводить прес-конференції, робить публічні заяви і впливає на громадську думку, видає друковані матеріали щодо своєї діяльності та розвитку банківської системи;
- надає консультаційні послуги та допомогу членам Союзу по всіх питаннях, що стосуються діяльності Союзу та банків, розробляє і розповсюджує серед своїх членів методичні матеріали з питань розвитку та становлення банківської системи;
- вивчає та поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного здійснення банківських операцій та стандартизації банківських процедур; - надає допомогу банкам – членам Союзу в організації їхньої внутрішньоорганізаційної діяльності;
- здійснює підтримку нових технологічних процесів, які запроваджуються на ринку банківських послуг;
- надає допомогу в подоланні обставин, що погіршують стан ліквідності банків;
- координує статутну діяльність банків у сфері спільних інтересів членів Союзу;
- залучає представників банків – членів Союзу до участі у заходах, що проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, Національним банком України, Генеральною прокуратурою України з метою розвитку економіки та банківської системи, запобіганню легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні та Одеській області;
- організаційно та матеріально-фінансово підтримує інші об’єднання банків, неприбуткові організації, об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні; - проводить заходи, пов'язані з реалізацією мети та завдань Союзу, запрошує до участі зацікавлених осіб;
- організовує та бере участь в проведенні семінарів, лекцій, науково-практичних занять; - укладає угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
- розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї, назву та символіку;
- взаємодіє з членами Союзу по створенню бази даних вакансій та претендентів на ці посади;
- обмінюється інформацією і спеціалістами з відповідними організаціями Одеської області;
- проводить масові заходи;
- випускає плакати, буклети, афіши, слайди, календарі та інші види рекламно-видавничої продукції, з використанням назви Союзу та її символіки;
- засновує засоби масової інформації, сприяє виданню банківської літератури; - отримує допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів; - створює структурні підрозділи, необхідні для здійснення дільності Союзу;
- встановлює та розвиває гуманітарні і професійні зв'язки;
- здійснює заходи щодо узагальнення і поширення передового досвіду становлення банківської системи.

3.4.1. Союз може користуватися іншими правами, наданим юридичним особам законодавством України, з урахуванням обмежень щодо правового статусу неприбуткових організацій.

3.5. Союз має право набувати у встановленому законом порядку будівлі, споруди, приміщення, обладнення, транспортні засоби та інше майно, використовувати власне майно та майно, тимчасово передане у користування відповідно до його цільового призначення, а також передавати власне майно у тимчасове користування іншим юридичним та фізичним особам.

3.6. Союз може від свого імені укладати цивільно-правові угоди, залучати по напрямках своєї діяльності юридичних та фізичних осіб (спеціалістів), встановлювати і розвивати ділові контакти з неприбутковими організаціями, об'єднаннями банків, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

3.7. Союз має право розміщати свої кошти на вклади у банківських установах.

3.8. Союз може використовувати власну символіку.

3.9. Союз відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення.

3.10. Союз реалізує мету та завдання, визначені цим Статутом, на всіх рівнях і напрямках фінансово-банківської діяльності, у взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими неприбутковими організаціями, об’єднаннями банків.

3.11. Союз є єдиним власником всіх прав по заходах, що проводяться під його егідою згідно законодавства України.
   
=